หน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนเงินนอกงบประมาณ

ฝ่ายเบิกจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1) ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการควบคุมงบประมาณ เบิกจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง
2) ควบคุม ตรวจสอบการโอนขายบิลเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน เพื่อให้การโอนขายบิลถูกต้องตามแผนงาน โครงการที่ได้รับอนุมัติ และเป็นไปตามหลักการและแนวทางที่กรมบัญชีกลางกำหนด
3) เคราะห์ประเมินผลและจัดทำรายงานสถานะการเบิกจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานเพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดและรายงานผลการดำเนินงานด้านการเบิกจ่ายเงินเสนอคณะกรรมการ
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
4) ควบคุมการจัดทำรายงานการเบิกจ่ายเงินและรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการเงินนอกงบประมาณ(CFO) ของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน เพื่อให้รายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการเงินนอกงบประมาณ
(ระบบทุนหมุนเวียน) ถูกต้อง ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การรายงานที่กรมบัญชีกลางกำหนด
5) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน พัฒนาระบบงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานให้สอดคล้องกับกฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับที่เปลี่ยนแปลงไป จัดทำคู่มือ แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่   ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
6) ให้คำปรึกษาแนะนำ  ตอบข้อหารือ แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับการควบคุมงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความถูกต้องตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
7) ติดตาม เร่งรัดการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
8) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ฝ่ายเบิกจ่ายเงินกองทุนจัดรูปที่ดินและเงินนอกงบประมาณอื่น  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1) ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการควบคุมงบประมาณ เบิกจ่ายของเงินกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง
2) ควบคุม ตรวจสอบการโอนขายบิล ของเงินกองทุนจัดรูปที่ดิน เพื่อให้การโอนขายบิลถูกต้องตามแผนงาน โครงการที่ได้รับอนุมัติ และเป็นไปตามหลักการและแนวทางที่กรมบัญชีกลางกำหนด
3) วิเคราะห์รายการ ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่าย การรับ ถอนคืน เงินกู้ เงินช่วยเหลือ และเงินนอกงบประมาณอื่นเพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
4) วิเคราะห์ประเมินผลและจัดทำรายงานสถานะการเบิกจ่ายเงินกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดและรายงานสถานการณ์เบิกจ่ายให้สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
5) ควบคุมการจัดทำรายงานผลการเบิกจ่าย เงินกู้ เงินช่วยเหลือ และเงินนอกงบประมาณอื่นเพื่อให้ถูกต้องตามกฎ ระเบียบ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง                    
6)ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน พัฒนาระบบงานเงินกองทุนจัดรูปที่ดิน เงินกู้ เงินช่วยเหลือและเงินนอกงบประมาณอื่นให้สอดคล้องกับกฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับที่เปลี่ยนแปลงไป จัดทำคู่มือ แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
7) ให้คำปรึกษาแนะนำ  ตอบข้อหารือ แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับการควบคุมงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินกองทุนจัดรูปที่ดิน เงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินนอกงบประมาณอื่น และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงาน
มีความถูกต้องตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
8) ติดตาม เร่งรัดการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
9) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 

ฝ่ายบัญชีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1) ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านบัญชีของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน  เพื่อให้การบันทึกบัญชีถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบันตามหลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ และแนวทางปฏิบัติด้านบัญชีทุนหมุนเวียนที่กรมบัญชีกลางกำหนด
2) ควบคุม ตรวจสอบและวิเคราะห์รายการเพื่อจัดทำรายงานการเงินประจำเดือนของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน เพื่อรายงานผลการดำเนินงานด้านบัญชีเสนอคณะกรรมการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
3) ควบคุม ตรวจสอบการจัดทำรายงานการเงินประจำเดือนประจำปีพร้อมหมายเหตุประกอบงบการเงิน  ของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน  เพื่อให้รายงานการเงินถูกต้อง ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การรายงานทางการเงินสำหรับหน่วยงานภาครัฐ 
4) ควบคุม ตรวจสอบการจัดทำรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการเงินนอกงบประมาณ(CFO) ของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานเพื่อให้รายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการเงินนอกงบประมาณ (ระบบทุนหมุนเวียน) ถูกต้อง ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การรายงานที่กรมบัญชีกลางกำหนด
5) ควบคุม ตรวจสอบการจัดทำรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550มาตรา 170 ของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน เพื่อให้รายงานการรับและการใช้จ่ายเงินที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินถูกต้อง ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การรายงานที่กรมบัญชีกลางกำหนด
6)ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน พัฒนาระบบงานบัญชีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน  ให้สอดคล้องกับกฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับที่เปลี่ยนแปลงไป จัดทำคู่มือ แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่   ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
7) ให้คำปรึกษาแนะนำ  ตอบข้อหารือ แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับบัญชีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติงานมีความถูกต้องตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
8) ติดตาม เร่งรัดการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
9) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ฝ่ายบัญชีเงินกองทุนจัดรูปที่ดินและเงินนอกงบประมาณอื่น  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1) ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านบัญชี ของเงินกองทุนจัดรูปที่ดิน เงินกู้ เงินช่วยเหลือ และเงินนอกงบประมาณอื่น เพื่อให้การบันทึกบัญชีถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบันตามหลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ และแนวทางปฏิบัติด้านบัญชีทุนหมุนเวียนที่กรมบัญชีกลางกำหนด
2) ควบคุม ตรวจสอบและวิเคราะห์รายการเพื่อจัดทำรายงานการเงินประจำเดือน ของเงินกองทุนจัดรูปที่ดินเงินกู้ เงินช่วยเหลือ และเงินนอกงบประมาณอื่น เพื่อให้รายงานการเงินถูกต้อง ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การรายงานทางการเงินสำหรับหน่วยงานภาครัฐ 
3) ควบคุม ตรวจสอบการจัดทำรายงานการเงินประจำปีพร้อมหมายเหตุประกอบงบการเงินของเงินกองทุนจัดรูปที่ดิน เพื่อให้รายงานการเงินถูกต้อง ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การรายงานทางการเงินสำหรับหน่วยงานภาครัฐ
4) ควบคุม ตรวจสอบการจัดทำรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการเงินนอกงบประมาณ(CFO) ของเงินกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อให้รายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการเงินนอกงบประมาณ (ระบบทุนหมุนเวียน) ถูกต้อง ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การรายงานที่กรมบัญชีกลางกำหนด
5) ควบคุม ตรวจสอบการจัดทำรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550มาตรา 170 ของเงินกองทุนจัดรูปที่ดิน และเงินนอกงบประมาณภาพรวมกรมชลประทาน เพื่อให้รายงานการรับและการใช้จ่ายเงินที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินถูกต้อง ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การรายงานที่กรมบัญชีกลางกำหนด
6) ศึกษาวิเคราะห์ วางแผน พัฒนาระบบงานบัญชีเงินกองทุนจัดรูปที่ดิน เงินกู้ เงินช่วยเหลือและเงินนอกงบประมาณอื่น  ให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เปลี่ยนแปลงไป จัดทำคู่มือ แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
7) ให้คำปรึกษา แนะนำ  ตอบข้อหารือ แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับบัญชีเงินกองทุนจัดรูปที่ดิน เงินกู้ เงินช่วยเหลือและเงินนอกงบประมาณอื่น และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความถูกต้องตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
8) ติดตาม เร่งรัดการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
9) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด