โครงสร้างองค์กร

นางสาวสิรภัทร-สุขประสงค์

นางสาวสิรภัทร สุขประสงค์

ผู้อำนวยการส่วนเงินนอกงบประมาณ

scan_2563-10-15

นางสาวดาวบุษญา วรรณอุ่น

รักษาการหัวหน้าฝ่ายบัญชีเงินกองทุนจัดรูปที่ดิน
และเงินนอกงบประมาณอื่น

scan_2563-10-15

นางสาวดาวบุษญา วรรณอุ่น

หัวหน้าฝ่ายเบิกจ่ายเงินกองทุนจัดรูปที่ดิน
และเงินนอกงบประมาณอื่น

ประทุมทิพย์ ลุณาวรรณ

นางสาวประทุมทิพย์ ลุณาวรรณ

หัวหน้าฝ่ายบัญชีเงินทุนหมุนเวียน
เพื่อการชลประทาน

img-200519181511-0006

นางสาวสิริลักษณ์ สมสกุล

หัวหน้าฝ่ายเบิกจ่ายเงินทุนหมุนเวียน
เพื่อการชลประทาน

นางสาวศิริพร พันมูล

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสุพัตรา วิสุวงศ์

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

S__13467765

นางสาวสุพัตรา ผิวทอง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวชรัณรัตน์ เสถียนรุจิตานนท

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวสมฤดี คล้ายขยาย

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวสุกัญญา รงคพรรณ์

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวดวงตา สัทฤทธิ์

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวธนาพร บุญเถิง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวศุภามณี ธงศรี

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวนิตยา อังเปรม

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวขนิกพรรษ บุญมาสืบ

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวแพร อารักษ์ภิบาล

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวสาวิตรี มีจิตต์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาววลัยพร ชัยเดชา

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวเพ็ญพิชชา สีนวล

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวสุกัญญา เจ้ยชุม

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาววีณา คงอยู่

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวศิรินทรา ชัยภา

นักวิชาการเงินและบัญชี