ติดต่อหน่วยงาน

 

ส่วนเงินนอกงบประมาณ กองการเงินและบัญชี

กรมชลประทาน  811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตุดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โทรศัพท์สายตรง 02-2410254 

โทรศัพท์สายใน 2503,  2434,  2337 

โทรสาร 02-6690968

กลุ่ม Line ID : เบิกจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน

กลุ่ม Line ID : ค่าชลประทาน/บัญชีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อกาชลประทาน