โอนขายบิล ที่ งบ 701/2565 ลว. 19 มกราคม 2565 เรื่องแจ้งการโอนเงินกองทุนจัดรูปที่ดิน แผนงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม ปี 2565 ไปตั้งจ่ายทางคลังจังหวัด (งบลงทุน)

ใส่ความเห็น