โอนขายบิล ที่ งบ.4105/2564 ลว 19 มีนาคม 2564 เรื่องแจ้งการโอนเงินกองทุนจัดรูปที่ดิน แผนงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม ปี 2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ไปตั้งจ่ายทางคลังจังหวัด (งบดำเนินงาน ค่าออกโฉนดที่ดิน)

ใส่ความเห็น