โอนขายบิล ที่ งบ 3646/2565 ลว. 21 มีนาคม 2565 เรื่องแจ้งการโอนเงินกองทุนจัดรูปที่ดิน แผนงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม ปี 2565 ไปตั้งจ่ายทางคลังจังหวัด (งบลงทุน)

ใส่ความเห็น