โอนขายบิล ที่ งบ 16041/2563 ลว.16 ธ.ค.2563 เรื่อง แจ้งการโอนเงินกองทุนจัดรูปที่ดิน แผนงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม ปี 2564 ไปตั้งจ่ายทางคลังจังหวัด (งบลงทุน คป.นครสวรรค์ และ คป.นครศรีธรรมราช)

ใส่ความเห็น