โอนขายบิล ที่ งบ 15647/2564 ลว. 1 ธันวาคม 2564 เรื่องแจ้งการโอนเงินกองทุนจัดรูปที่ดิน แผนงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม ปี 2565 ไปตั้งจ่ายทางคลังจังหวัด (งบลงทุน)

ใส่ความเห็น