โอนขายบิล ที่ งบ 1392/2564 ลว. 29 มกราคม 2564 เรื่อง แจ้งการโอนเงินกองทุนจัดรูปที่ดิน แผนงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม ปี 2564 ไปตั้งจ่ายทางคลังจังหวัด (งบดำเนินงาน คชจ.ในการจัดทำนวัตกรรมฯ)

ใส่ความเห็น