โอนขายบิล ที่ งบ 12785/2563 ลว. 6 ตุลาคม 2563 เรื่อง แจ้งการโอนขายบิลเงินกองทุนจัดรูปที่ดิน แผนงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม ปี 2564 ไปตั้งจ่ายทางคลังจังหวัด (งบดำเนินงาน)

ใส่ความเห็น