โอนขายบิล ที่ งบ 12640/2564 ลว. 8 ตุลาคม 2564 เรื่องแจ้งการโอนเงินกองทุนจัดรูปที่ดิน แผนงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม ปี 2565 ไปตั้งจ่ายทางคลังจังหวัด (งบดำเนินงาน ค่าจ้างเหมาบริการ (ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน และค่าใช้จ่ายอื่น))

ใส่ความเห็น