โอนขายบิลที่ งบ.10607/2564 ลว.1 กันยายน 2564 เรื่องแจ้งการโอนเงินกองทุนจัดรูปที่ดิน แผนงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม ปี 2564 ไปตั้งจ่ายทางคลังจังหวัด (งบดำเนินงาน คป.ลำปาง)

ใส่ความเห็น